Home » Standard » Screws » DIN 7981

DIN 7981

DIN 7981 , Cross Recess Pan Head Self-Tapping Screws Standard

DIN 7981 standard
Size P dk max dk min k max k min r max Cross Recess No.
ST2.2 0.8 4.2 3.9 1.8 1.55 0.3 1
ST2.9 1.1 5.6 5.3 2.2 1.95 0.4 1
ST3.5 1.3 6.9 6.54 2.6 2.35 0.5 2
(ST3.9) 1.3 7.5 7.14 2.8 2.55 0.5 2
ST4.2 1.4 8.2 7.84 3.05 2.75 0.6 2
ST4.8 1.6 9.5 9.14 3.55 3.25 0.7 2
ST5.5 1.8 10.8 10.37 3.95 3.65 0.8 3
ST6.3 1.8 12.5 12.07 4.55 4.25 0.9 3

Suggest Products